Bộ Môn TC-KT

Giới thiệu

Cung cấp kiến thức trong các lĩnh vực của tài chính doanh nghiệp và cá nhân. Chương trình đào tạo bao gồm bốn lĩnh vực chính: các định chế tài chính, quyết định tài chính, chứng khoán và danh mục đầu tư. Đối với doanh nghiệp, các quyết định tài chính của doanh nghiệp liên quan đến lựa chọn dự án đầu tư, chứng khoán và chính sách cổ tức. Đối với cá nhân, quyết định tài chính liên quan đến việc lựa chọn danh mục đầu tư. Ngoài ra, sinh viên sẽ được đào tạo về các hoạt động của một ngân hàng

Tổ Chức Nhân Sự Bộ Môn Tài Chính Kế Toán

P. Trưởng Khoa
 

 

Ông NGUYỄN ĐĂNG KHOA
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động:  0918 555 891
Điện thoại văn phòng: +84 296 625 6565 etx 1053
Email: ndkhoa@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết  

 

Trưởng Bộ Môn

  Ông ĐẶNG HÙNG VŨ
Học vị: Tiến sĩ
Điện thoại di động: 0903 693384
Email: dhvu@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết  

 

Phó Bộ Môn

 

 

Ông TRẦN CÔNG DŨ
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0934 567 599
 
Email: tcdu@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết  
   

 

 

NGUYỄN THỊ VẠN HẠNH
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0918 545 526
Email: ntvhanh@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết  
   

 

  

Ông TRÌNH QUỐC VIỆT
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0919 092 993
Email: tqviet@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết  
   

 

TRẦN THỊ KIM KHÔI
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0983 830 006
Email: ttkkhoi@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết  
   
  
 


NGUYỄN THỊ THANH THỦY
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0917 816 787
Email: nttthuy@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết  
   
  
 

TÔ THỊ THƯ NHÀN
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0949 004678
Email: tttnhan@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết  
   
   CHÂU HỒNG PHƯƠNG THẢO
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0917 665 098
Email: chpthao@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết  
   
  

Ông TRẦN ĐỨC TUẤN
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0909 535 000
Email: tdtuan@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết  
   
  


 
NGUYỄN NGỌC THÚY SƠN
Học vị: Thạc sĩ
 
Điện thoại di động: 0979 717 610
Email: nntson@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết  
   
   TRẦN KIM TUYẾN
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0989 252 919
Email: tktuyen@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết  
   
  
 


 

TRỊNH THỊ HỢP
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0976 021 899
Email: tthop@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết  
   
   PHÙNG THỊ THU HƯƠNG
Học vị: Thạc sĩ
 
Điện thoại di động: 0987 353 098
Email: ptthuhuong@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết  
   
   NGUYỄN THỊ KIM ANH
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0939 012 259
Email: ntkanh@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết  
   
  
 

PHẠM XUÂN QUỲNH
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0975 059 308
Email: pxquynh@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết  
   
   ĐẶNG THỊ HỒNG NHUNG
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0975 544 031
Email: dthnhung@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết
   
  
 
Ông CAO VĂN HƠN
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0907 712 772
Email: cvhon@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết  
   
  
 
Ông LƯU PHƯỚC VẸN
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0983 033 321
 
Email: lpven@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết