Thạc sĩ Trần Minh Hiếu

 

Quá trình đào tạo:

        Thạc sĩ, Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. HCM. Việt Nam.

        Cử nhân, Quản trị Kinh doanh Nông nghiệp, Trường Đại học An Giang. Việt Nam.

Lĩnh vực nghiên cứu:

        Quản trị Kinh doanh, Ngân hàng.

Các môn giảng dạy:

        Marketing ngân hàng

        Hành vi tổ chức

Bài báo xuất bản / Công trình nghiên cứu:

      Trần Minh Hiếu. (2013). Sự hài lòng của giảng viên trong giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Đại học An Giang. Tạp chí khoa học Trường Đại học An Giang. số 1 (1), trang 91-100. Đọc từ:  http://sj.agu.edu.vn/?q=node/56.

       Trần Minh Hiếu, Lâm Thu Phượng. (2017). Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của bệnh nhân điều trị nội trú đối với chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh – Nghiên cứu điển hình tại bệnh viện đa khoa Phú Tân, tỉnh An Giang. Tạp chí khoa học Trường Đại học Đồng Tháp. Số 24, p38-54. Đọc từ: http://websrv2.dthu.edu.vn/jsdthu/index.php/nam-2017/t-p-chi-s-24/537-cac-y-u-t-tac-d-ng-d-n-s-hai-long-c-a-b-nh-nhan-di-u-tr-n-i-tru-d-i-v-i-ch-t-lu-ng-d-ch-v-kham-ch-a-b-nh-nghien-c-u-di-n-hinh-t-i-b-nh-vi-n-da-khoa-huy-n-phu-tan-t-nh-an-giang.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Email: tmhieu@agu.edu.vn , DĐ: +84 916 718 317