Thạc sĩ Châu Hồng Phương Thảo

Quá trình đào tạo:

Thạc sĩ, Kế toán, Đại học Kinh tế Tp. HCM, Việt Nam.

Lĩnh vực nghiên cứu: (ghi rõ các lĩnh vực đang nghiên cứu)

Kế toán quản trị.

Các môn giảng dạy: (ghi rõ các môn đã và đang giảng dạy)

Kế toán chi phí, Kế toán quản trị, Kế toán đơn vị Hành chính sự nghiệp.

----------------------------------------------------------------------------------------------

            Email: chpthao@agu.edu.vn , DĐ: +84 917 665 098