Thông báo chiêu sinh

Khoa Kinh tế - QTKD Trường Đại Học An Giang phối hợp với Viện Quản Lý và Kinh Tế TP.HCM chiêu sinh lớp Giám Đốc Điều Hành (CEO) khóa 3.

Thông tin chi tiết (file đính kèm).