Thông báo

Công ty Xổ số Kiến Thiết Tỉnh An Giang tiếp tục trao 73 xuất học bổng cho Sinh viên Đại học An Giang (chi tiết file đính kèm)

  • Mẩu đơn đề nghị cấp học bổng Xổ số Kiến thiết An giang (file đính kèm)
  • Hồ sơ đề nghị cấp học bổng Xổ số Kiến thiết An giang - Loại bảo trợ (file đính kèm)
  • Danh sách Sinh viên tiếp tục nhận Bảo trợ Sổ xố Kiến thiết An giang Danh sách Sinh viên tiếp tục nhận học bổng khuyến học Sổ xố Kiến thiết An giang (file đính kèm)