Về việc sinh hoạt Khoa đối với các lớp DH7, DH8 và DH9

Thông báo
Về việc sinh hoạt Khoa đối với các lớp DH7, DH8 và DH9


Văn phòng Khoa thông báo SV các lớp DH7, DH8 và DH9 sẽ sinh hoạt Khoa vào ngày 19/08/2009, thời gian cụ thể như sau:

- Đối với những lớp học "Tuần lễ sinh hoạt công dân" vào buổi sáng sẽ sinh hoạt Khoa vào lúc 16 giờ ngày 19/08/2009 (buổi chiều)

- Đối với những lớp học "Tuần lễ sinh hoạt công dân" vào buổi chiều sẽ sinh hoạt Khoa vào lúc 07 giờ ngày 19/08/2009 (buổi sáng)

Địa điểm: Tòa nhà B - Khu Trung tâm, trường Đại học An Giang (sinh hoạt ngoài trời)

* Lưu ý: Trước buổi sinh hoạt Khoa 15 phút (buổi sáng lúc 06 giờ 45; buổi chiều lúc 15 giờ 45), mỗi lớp cử 05 SV đến tòa nhà B để sắp ghế cho lớp.
Đối với những lớp có lịch lao động vào ngày 19/08/2009, sẽ tổ chức lao động sau giờ sinh hoạt Khoa (buổi sáng) và trước giờ sinh hoạt Khoa (buổi chiều)./.

TM.Văn phòng khoa

Giáo vụ khoa