Thông báo

Về việc sinh viên đăng ký học các học phần thay thế tốt nghiệp để xét tốt nghiệp trong năm 2009 - 2010 (Chi tiết file đính kèm)