Thông báo

Danh sách hủy các học phần không đủ mở lớp lần I trong KH I
năm học 2009-2010 (chi tiết file đính kèm)