Marketing

- Sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Marketing có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe, có ý thức công dân, có trách nhiệm với cộng đồng ; có khả năng áp dụng kiến thức cơ bản về quản trị, kiến thức chuyên sâu về Marketing trong công việc; có kỹ năng giao tiếp và quản lý; có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, điều hành và quản lý các hoạt động kinh doanh và Marketing của tổ chức.

- Sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Marketing có kiến thức, năng lực thực hành nghề nghiệp, kỹ năng và phẩm chất như sau:

- Có kiến thức căn bản về kinh doanh, kiến thức chuyên sâu về Marketing để quản lý và điều hành hoạt động Marketing của tổ chức.

- Có kỹ năng nghề nghiệp như: (1) hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra các hoạt động Marketing của doanh nghiệp; (2) phân tích, tư duy và hệ thống; (3) có ý thức trách nhiệm, kỷ luật, đạo đức trong kinh doanh; (4) có ý thức và khả năng tự học tập và hoạch định nghề nghiệp cho bản thân.

- Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;  kỹ năng giao tiếp xã hội.

         - Có khả năng vận dụng các kiến thức về marketing trong việc lập kế hoạch và điều hành thực hiện các chương trình Marketing của doanh nghiệp; có năng lực vận dụng lý thuyết Marketing vào hoạt động Marketing của doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế hội nhập và thay đổi nhanh.

                                    Khung chương trình đào tạo ngành Marketing