Thông báo

Hướng dẫn tổ chức Đại hội lớp, Chi Đoàn, Chi hội sinh viên Năm học 2009 - 2010 (chi tiết file đính kèm)