Ngành Kế toán

- Đào tạo những cá nhân có phẩm chất chính trị, có kiến thức vững vàng, kỹ năng đầy đủ đáp ứng yêu cầu công việc trong lĩnh vực kế toán. Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm công việc chuyên môn trong mọi tổ chức

- Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất

- Kiến thức về lý luận chính trị, am hiểu luật pháp. Nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kế toán và các kiến thức bổ trợ khác

- Khả năng tự cập nhật kiến thức, xử lý công việc một cách độc lập. Có đạo đức nghề nghiệp

- Khả năng làm việc theo nhóm, khả năng giao tiếp, sử dụng ngoại ngữ và các phần mềm máy tính phục vụ công việc chuyên môn.

- Khả năng tổ chức hệ thống kế toán và xử lý các nghiệp vụ kế toán trong đơn vị công tác

-Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp, kỹ năng và phẩm chất giữa các cá nhân, và năng lực thực hành nghề nghiệp

                                                  Khung chương trình đào tạo ngành Kế toán