Ngành Kinh tế Quốc tế

 - Chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Kinh tế quốc tế (KTQT) nhằm đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp vững vàng, đạo đức và thái độ đúng đắn, có sức khỏe để tham gia, triển khai và quản lý các hoạt động, dự án trong lĩnh vực KTQT, có năng lực nghiên cứu kinh tế - kinh doanh - đầu tư và phân tích chính sách liên quan.

 - Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất:

 - Hiểu và vận dụng tốt kiến thức cơ bản như lý luận chính trị, toán kinh tế, kinh tế học, pháp luật kinh tế, kinh tế và thương mại quốc tế, tài chính và đầu tư quốc tế.

 - Có kỹ năng nghề nghiệp: (1) hoạch định và phân tích chính sách trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh quốc tế; (2) có kỹ năng phân tích và tư duy hệ thống; (3) có trách nhiệm, kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp; (4) có khả năng tự học và phát triển nghề nghiệp.

 - Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thương thuyết trong môi trường kinh tế quốc tế.

 - Hiểu và vận dụng tốt các kiến thức về kinh tế quốc tế trong việc hoạch định, tổ chức, thực hiện và kiểm tra các phương án/dự án trong các lĩnh vực có liên quan.

       - Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp, kỹ năng và phẩm chất giữa các cá nhân, và năng lực thực hành nghề nghiệp

                            Khung chương trình đào tạo ngành Kinh tế - Quốc tế