Ngành Quản trị Kinh doanh

     - Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh có khả năng áp dụng kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh; có kỹ năng giao tiếp và quản lý; có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, điều hành và quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

     - Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất:

     - Hiểu biết những kiến thức về môi trường kinh doanh, quản trị và điều hành một tổ chức kinh doanh.

     - Có kỹ năng nghề nghiệp như: (1) hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; (2) phân tích, tư duy và hệ thống; (3) có ý thức trách nhiệm, kỷ luật, đạo đức trong kinh doanh; (4) có ý thức và khả năng tự học tập và hoạch định nghề nghiệp cho bản thân.

     - Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;  kỹ năng giao tiếp xã hội.

     - Vận dụng các kiến thức về quản trị kinh doanh trong việc lập kế hoạch và điều hành các dự án trong sản xuất, kinh doanh.

                                     Khung chương trình đào tạo ngành Ngành Quản trị Kinh doanh