Ngành Tài chính Doanh nghiệp

       - Sinh viên tốt nghiệp chương trình Tài chính Doanh nghiệp có khả năng ứng dụng kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở về kinh tế học và kiến thức chuyên ngành tài chính doanh nghiệp để xây dựng, đánh giá, lựa chọn, triển khai các kế hoạch kinh doanh và các dự án kinh tế trên phương diện tài chính. Sinh viên cũng hình thành được các kỹ năng cá nhân, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực thực hành nghề nghiệp cũng như rèn luyện đạo đức và tác phong làm việc.

      - Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất:

      - Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, quốc phòng, giáo dục thể chất và các kiến thức cốt lõi, những mô hình, công cụ và phương pháp để quản trị, giải quyết các vấn đề tài chính doanh nghiệp.

      - Tự cập nhật kiến thức, xử lý công việc độc lập; tư tưởng chính trị vững vàng, tuân thủ pháp luật và có đạo đức kinh doanh.

      - Làm việc nhóm, giao tiếp, sử dụng ngoại ngữ và tổ chức thực hiện công việc.

      - Năng lực xây dựng, thực hiện, phân tích và đánh giá về mặt tài chính các hoạt động của doanh nghiệp hay phương án kinh doanh và dự án kinh tế.

                                   Khung chương trình đào tạo ngành Tài chính Doanh nghiệp