Ngành Tài chính - Ngân hàng

  -  Người học được trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, kinh tế học; có đủ năng lực để phân tích, đánh giá các chính sách tài chính và thực tiễn thị trường tài chính; có đủ kiến thức và kỹ năng tổ chức, thực hiện và lập kế hoạch tài chính và tín dụng hiệu quả cho đơn vị, vận dụng kiến thức vào công việc thực tiễn công tác 

           -  Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất

           -  Kiến thức cơ bản về kinh tế học, quản trị, pháp luật, chuyên ngành kinh tế

           - Ý thức tổ chức kỷ luật, bảo mật thông tin nghề nghiệp, cầu tiến

           - Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt; sử dụng ngoại ngữ, tin học phục vụ chuyên môn

          - Lập và thực hiện tốt kế hoạch tài chính tại doanh nghiệp, tài chính công, công ty tài chính, công ty chứng khoán; Kế hoạch huy động vốn, cho vay, dịch vụ ngân hàng

          - Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp, kỹ năng và phẩm chất giữa các cá nhân, và năng lực thực hành nghề nghiệp

                                 Khung chương trình đào tạo ngành Ngành Tài chính - Ngân hàng