Thạc sĩ Nguyễn Minh Châu

Quá trình đào tạo:

        Thạc sĩ Kinh tế Phát triển.

        Cử nhân Kinh tế nông nghiệp và PTNT. Trường Đại học Cần Thơ

Lĩnh vực nghiên cứu:

        Kinh tế Phát triển.

Các môn giảng dạy:

     Kinh tế vi mô.

     Kinh tế vĩ mô.

     Kinh tế học căn bản.

      Kinh tế môi trường.

 Bài báo xuất bản / Công trình nghiên cứu:

     - Nguyễn Minh Châu & Nguyễn Thị Hương. (2020). Liên kết giữa Doanh nghiệp và Nông dân tiêu thụ lúa gạo - Trường hợp Tỉnh An Giang. Tạp chí tài chính, số 4 tháng 4 năm 2020, trang 157-160.

     - Cao Minh Toàn & Nguyễn Minh Châu. (2020). Yếu tố tác động đến sự tự nguyện đóng góp của người dân vào các công trình xây dựng nông thôn mới - nghiên cứu điển hình tại xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Dạy và Học Ngày Nay, số 4 tháng 4 năm 2020, trang 128-132.

     - Nguyễn Minh Châu. (2019). Ảnh hưởng của bất cân xứng thông tin lên thị trường rau an toàn: Trường hợp sản xuất và tiêu thụ rau an toàn ở tỉnh An Giang. Tạp chí công thương, số 3 tháng 3 năm 2019, trang 172-176.

     - Cao Minh Toàn & Nguyễn Minh Châu. (2018). Đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp: Lý thuyết và thực tiễn ở Việt Nam. Tạp chí công thương, số 8 tháng 5 năm 2018, trang 194-199.

     - Thành viên nhóm xây dựng Đề án cấp Tỉnh (2016): Đề án xác lập khung chính sách tiếp cận, thiết lập và xâm nhập thị trường cho các sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế của doanh nghiệp và người dân An Giang vào hệ thống phân phối trong và ngoài nước đến năm 2020.

     - Cao Minh Toàn & Nguyễn Minh Châu. (2016). Yếu tố tác động đến sự tự nguyện đóng góp xây dựng cầu giao thông nông thôn của người dân – trường hợp xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Kỷ yếu hội thảo khoa học Trường Đại học An Giang.

    - Thành viên nhóm nghiên cứu tư vấn và có viết báo cáo  (2014-2015): Dự án Phát triển nông nghiệp và sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Long An. do Chương trình Rừng và Đồng bằng Việt Nam/Winrock quốc tế tài trợ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Email: nmchau@agu.edu.vn,  DĐ: +84 989 625 554