Thạc sĩ Nguyễn Minh Châu

Quá trình đào tạo:

         Thạc sĩ Kinh tế Phát triển.

         Cử nhân Kinh tế nông nghiệp và PTNT. Trường Đại học Cần Thơ

Lĩnh vực nghiên cứu:

Kinh tế Phát triển.

Các môn giảng dạy:

Kinh tế nông nghiệp đại cương.

Kinh tế nông nghiệp và tài nguyên.

               Kinh tế vi mô.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Email: nmchau@agu.edu.vn,  DĐ: +84 989 625 554