Thạc sĩ Lê Thị Kim Chi

 Quá trình đào tạo:

         Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

         Cử nhân chuyên ngành kinh tế nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ.

Lĩnh vực nghiên cứu:

         Kinh tế.

Các môn giảng dạy:

         Kinh tế học.

         Kinh tế vi mô.

         Kinh tế quốc tế

         Quan hệ kinh tế quốc tế

Bài báo xuất bản / Công trình nghiên cứu: (liệt kê công trình có minh chứng)

         2009 Chủ nhiệm đề tài “Phân tích hiệu quả kinh tế trong sản xuất cây lúa của nông hộ tại An Giang.

         -------------------------------------------------------------------------------------------------------           

          Email: ltkchi@agu.edu.vn,  DĐ: 0965 408 738