ThS. Lê Thị Thiên Hương

 
 
  LÊ THỊ THIÊN HƯƠNG

Email: ltthuong@agu.edu.vn

DĐ: 0918 594 554

Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp & PTNT

Quá trình đào tạo

 
 
  •   Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp trường Đại học Cần Thơ.
 
  • Cử nhân Kinh tế nông nghiệp và PTNT, Kinh tế Đại học Cần Thơ.

Các khoá bồi dưỡng

 
 
  • Ứng dụng kinh tế lượng với Eviews ở Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright.
Giảng dạy  
 
  • Kinh tế vi mô

Công trình nghiên cứu

 
 
  • Chủ nhiệm đề tài cấp trường “ Ứng dụng kinh tế lượng trong trang trại ở An Giang”
 
  • Biên sọan tài liệu giảng dạy môn ‘Kinh tế vi mô”