Thạc sĩ Nguyễn Lan Duyên

 

Quá trình đào tạo:

         Thạc sĩ, ngành Kinh tế nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

         Cử nhân chuyên ngành kinh tế nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ.

Lĩnh vực nghiên cứu:

         Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế học và Tài chính ngân hàng.

Các môn giảng dạy:

         Kinh tế vi mô.

         Kinh tế vĩ mô.

         Kinh tế quốc tế.

Bài báo xuất bản / Công trình nghiên cứu: (liệt kê công trình có minh chứng)

         Nguyễn Lan Duyên, (2014). Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ ở An Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, quyển 3(2), trang 63-69.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

                Email: nlduyen@agu.edu.vn,  DĐ: +84 919.754.547