Thạc sĩ Phùng Ngọc Triều

 

Quá trình đào tạo:

         Thạc sĩ Kinh tế Phát triển trường Đại học Kinh tế TP HCM.

         Cử nhân kinh tế, trường Đại học Kinh tế TP. HCM.

Lĩnh vực nghiên cứu:

          Kinh tế Phát triển.

Các môn giảng dạy:

          Kinh tế vĩ mô

          Kinh tế vi mô

          Kinh tế phát triển

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Email: pntrieu@agu.edu.vn, Di động: +84 919 335 344