Thạc sĩ Nguyễn Vũ Thùy Chi

 

 

 

Quá trình đào tạo:

Thạc sĩ, Quản trị kinh doanh, Đại học Cần Thơ, Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu:

Quản trị nguồn nhân lực

Hành vi tổ chức

Tâm lý quản lý

Các môn giảng dạy:

Quản trị nguồn nhân lực

Hành vi tổ chức

Quản trị học

Điều hành kinh doanh

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Email: nvtchi@agu.edu.vn, DĐ: +84 949 973 985