Cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và an ninh, Chứng chỉ Giáo dục thề chất năm 2018 cho sinh viên trình độ đại học hình thức giáo dục thường xuyên (đợt 1) )

Chi tiết file đính kèm

Kế hoạch tổ chức thực tập tốt nghiệp và thực hiện khóa luận tốt nghiệp, Ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế quốc tế, DH16 và CD41, Học kỳ II, Năm học 2018 - 2019

Chi tiết file đính kèm

Kế hoạch tổ chức thực tập tốt nghiệp và thực hiện khóa luận tốt nghiệp, Ngành Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Tài chính Doanh nghiệp, DH16 và CD41, Học kỳ II, Năm học 2018 - 2019

Chi tiết file đính kèm

Trang