Lịch lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và hoạt động hỗ trợ đào tạo của Trường Đại học An Giang hình thức giáo dục chính quy học kỳ II

Lịch lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và hoạt động hỗ trợ đào tạo của Trường Đại học An Giang hình thức giáo dục chính quy học kỳ II năm học 2022-2023
- Đại học khóa 20 và cao đẳng khóa 45: từ ngày 5/5/2023 đến 15/5/2023.
- Đại học khóa 21, 22, 23: từ ngày 16/5/2023 đến 28/5/2023.
Lưu ý:
- Các học phần không lấy ý kiến bao gồm: Thực tập chuyên ngành, tốt nghiệp; Khóa
luận/chuyên đề tốt nghiệp; Kiến tập; Thực tập; Thực tế; Đồ án; Sinh hoạt chủ nhiệm.

Trang