Lập kế hoạch giảng dạy, phân công giảng dạy và đăng ký tham gia lớp học trực tuyến HKII năm học 2019 - 2020, đối với các lớp hình thức giáo dục chính quy

"Sinh viên khóa cũ có thắc mắc liên hệ gấp với cô Thùy về việc học trực tuyến. Hạn chót: ngày 07/4/2020 (không phản hồi được xem như là đồng ý học trực tuyến)".

Chi tiết file dính kèm

Trang