Danh sách khen thưởng sinh viên đạt loại giỏi, xuất sắc trong học tập và rèn luyện, Năm học 2018 - 2019 Khoa Kinh tế - QTKD

Danh dách kèm theo

Sinh viên có tện trong danh sách lên VPK - KT QTKD, Gặp cô Như Lan nhận tiền. nhớ đem theo giấy CMND

Trang