Tiến sĩ Đặng Hùng Vũ

Quá trình đào tạo:

Tiến sĩ, Kinh doanh quốc tế, Đại học Victoria Wellington, New Zealand

Thạc sĩ, Quản trị kinh doanh, Đại học Bách Khoa TP. HCM, Việt Nam

Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, Việt Nam

Cử nhân Anh Văn, Đại học Ngoại ngữ, Hà Nội, Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu

Kinh doanh quốc tế: kinh doanh xuất nhập khẩu, rủi ro ngoại hối

Quản trị doanh nghiệp: marketing, quản trị tài chính, quản trị kế toán

Quản trị giáo dục: môi trường nhà trường, liêm chính học thuật

Các môn giảng dạy

Quản trị kinh doanh quốc tế

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Thanh toán quốc tế

Thị trường chứng khoán

Bài báo xuất bản/Công trình nghiên cứu

Đặng Hùng Vũ, & Đặng Hữu Lượng. (2019). Nghiên cứu vị chủng tiêu dùng trong mối quan hệ với chủ nghĩa thế giới và sự sẵn lòng mua hàng may mặc thời trang ngoại. Tạp chí Kinh tế-Kỹ thuật, 28(12/2019), 81-94.

Nguyễn Thành Long, & Đặng Hùng Vũ. (2019). Ác cảm tiêu dùng: tổng kết lý thuyết và định hướng nghiên cứu ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 38(1-2020).

Dang, Vu Hung. (2019). Business ethnics and culture of people in the South-Western of Vietnam. AGU International Journal of Sciences, 1(1).

2016: Phó Trưởng nhóm, phụ trách sản phẩm thủy sản cùng Nguyễn Minh Châu trong Đề án xác lập khung chính sách tiếp cận và xâm nhập thị trường cho các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đa dạng có lợi thế của doanh nghiệp và người dân An Giang vào hệ thống phân phối trong và ngoài nước. Sở Công thương tỉnh An Giang. Đề án bao gồm 11 thành viên phụ trách 4 nhóm hàng: Thủy sản, Gạo, Tiểu thủ công nghiệp và Rau màu.

Dang, Vu Hung. (2015). An investigation of foreign exchange risk management by exporting Vietnamese small and medium sized enterprises. An Giang University Journal of Science, 2(2), 1-14.

Dang, V. H., Lindsay, V., Gao, H., & Roberts, L. (2013). Management of Foreign Exchange Risk by SMEs: Development of a Conceptual Framework. Paper presented at the European International Business Academy, Germany.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Email: dhvu@agu.edu.vn,  DĐ: +84 903 693 384