Nguyễn Thị Vạn Hạnh

NGUYỄN THỊ VẠN HẠNH

Email: ntvhanh@agu.edu.vn

Tel: 0918 545 526

Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính – Ngân hàng

  • Quá trình đào tạo

  • 1996 - 2000 Cử nhân Tài chính và Kinh doanh tiền tệ Đại học Cần thơ.
  • 2003 – 2006 Thạc sĩ Kinh tế Tài chính – Ngân hàng Đại học Kinh tế TP HCM.
  • Các khoá bồi dưỡng

  • Giảng dạy

  • Lý thuyết tài chính tiền tề.
  • Công trình nghiên cứu