Lịch học

 • DS HỌC LẠI SỐ 5 (FILE)
 • LỊCH HỌC, KHÓA DT16QT (FILE)
 • LỊCH HỌC, KHÓA DT15QT (FILE)
 • LỊCH HỌC, KHÓA DT17QT (FILE)
 • LỊCH HỌC, KHÓA DT16QT (FILE)
 • LỊCH HỌC HK5, KHÓA DT15QT (FILE)
 • DS HỌC LẠI SỐ 17 NĂM HỌC 2021 - 2022 (FILE)
 • DS HỌC LẠI SỐ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022 (FILE)
 • LỊCH HỌC HK9 DH13KT, DH13QT (FILE)
 • LỊCH HỌC DH13, DH15, DH16 (FILE)
 • CẬP NHẬT LỊCH HỌC 15QT - NGÀY 15-9-2020 (FILE 15)
 • LỊCH HỌC DT13KT VÀ DT13KQ , DT15QT (FILE 13) (FILE 15) (NEW)
 • LỊCH HỌC VÀ LỊCH THI HK6 NĂM HỌC 2019 - 2020 CỦA LỚP 13KT VÀ 13QT ĐƯỢC CẬP NHẬT SAU NGHỈ DỊCH COVID - 19 (FILE)
 • LỊCH HỌC VÀ LỊCH THI HK1 NĂM HỌC 2019 - 2020 CỦA LỚP 15QT ĐƯỢC CẬP NHẬT SAU NGHỈ DỊCH COVID - 19 (FILE)
 • LỊCH HỌC HK6, LỚP DT13KT VÀ DT13KQ (FILE)
 • LỊCH HỌC HK5, NĂM HỌC 2019 - 2020 LỚP DT13KT VÀ DT13QT (FILE )
 • LỊCH HỌC LỚP 11QT (FILE)
 • LỊCH HỌC LẠI KHÓA 19 (FILE)
 • LỊCH HỌC HK4, LỚP DT13KT VÀ 13QT NĂM HỌC 2018 - 2019 (FILE)
 • LỊCH HỌC HK3, LỚP DT13KT VÀ DT13Q (CẬP NHẬT 28/2/2019) (FILE)
 • LỊCH HỌC HK3, LỚP DT13KT VÀ DT13QT (FILE)
 • LỊCH HỌC LỚP 11QT HỌC KỲ II NĂM HỌC  2018 - 2019 (FILE)
 • LỊCH THI LỚP DT13KT VÀ DT13QT_CẬP NHẬT 21-11-2018  (FILE)
 • LỊCH HỌC HK8 - DT11QT (File)
 • LỊCH THI LỚP DT13KT VÀ DT13QT_CÓ ĐIỀU CHỈNH (File)
 • Điều chỉnh lịch học, lịch thi lớp DT11QT HK1 NH 2018-2019 (file)
 • Lịch học HK2, NH 2017-2018 lớp 13KT và 13QT (file)
 • Lịch học HK1, NH 2018 - 2019 lớp 11QT (file)
 • Lịch học HK1, NH 2018-2019 của Khóa 10 (Lớp DT10KTLớp DT10QT)
 • Điều chỉnh  lịch học HK1, NH 2017 - 2018 khóa 13 (Lớp DT13KT, Lớp DT13QT)
 • Lịch học HK1, NH 2017 - 2018 khóa 13 (lớp DT13KT, Lớp DT13QT)
 • Lịch học HK2, NH 2017 - 2018, Khóa 11 (file)
 • Lịch học HK2, NH 2017 - 2018, Khóa 10 (file)