Thạc sĩ Bùi Thị Mỹ Hạnh

Quá trình đào tạo:

         Thạc sĩ  Kinh tế Nông nghiệp, trường đại học Cần Thơ.

         Cử nhân  Kinh tế Nông nghiệp, trường đại học Cần Thơ.

Lĩnh vực nghiên cứu:

         Kinh tế nông nghiệp

Các môn giảng dạy:

        Kinh tế quốc tế.

        Quan hệ kinh tế quốc tế.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Email: btmhanh@agu.edu.vn,  DĐ: +84 976 508 684