Thạc sĩ Cao Văn Hơn

Quá trình đào tạo:

      Thạc sĩ, ngành Tài chính-Ngân hàng, trường Đại học Cần Thơ, quốc gia Việt Nam.

Lĩnh vực nghiên cứu:

      Tài chính ngân hàng, tài chính nông thôn, Kinh tế phát triển.

Các môn giảng dạy:

     Tài Chính Quốc Tế.

     Tài Chính Công.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Email: cvhon@agu.edu.vn , DĐ: +84 907 712 772