Quyết định về việc cấp chứng chỉ môn học Giáo dục Thể chất năm 2019 cho sinh viên trình độ đại học hình thức đào tạo giáo dục chính quy (đợt 1)