Lịch lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và hoạt động hỗ trợ đào tạo của Trường Đại học An Giang hình thức giáo dục chính quy học kỳ II năm học 2019 - 2020

 - Đại học khóa 17, 18 và cao đẳng khóa 42: từ 09/7/2020 đến 19/7/2020.

 - Đại học khóa 19, 20 và cao đẳng khóa 43, 44: từ 20/7/2020 đến 29/7/2020.

Lưu ý:

- Các học phần không lấy ý kiến bao gồm: Thực tập chuyên ngành, tốt nghiệp; Khóa luận/chuyên đề tốt nghiệp; Kiến tập; Thực tập; Thực tế; Đồ án; Sinh hoạt chủ nhiệm.

 - Nếu có thắc mắc, sinh viên liên hệ qua email nttthao@agu.edu.vn.