Lịch lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và hoạt động hỗ trợ đào tạo của Trường Đại học An Giang hình thức giáo dục chính quy học kỳ II năm học 2020-2021

 Lịch lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và hoạt động  hỗ trợ đào tạo của Trường Đại học An Giang hình thức giáo dục chính quy học kỳ II năm học 2020-2021

 - Đại học khóa 18, 19, 20 và cao đẳng khóa 43, 44: từ 06/5/2021 đến 18/05/2021.

 - Đại học khóa 21 và cao đẳng khóa 45: từ 19/05/2021 đến 25/05/2021.

 Lưu ý:

 - Các học phần không lấy ý kiến bao gồm: Thực tập chuyên ngành, tốt nghiệp; Khóa luận/chuyên đề tốt nghiệp; Kiến tập; Thực tập; Thực tế; Đồ án; Sinh hoạt chủ nhiệm.

 - Nếu có thắc mắc, sinh viên liên hệ qua email nttthao@agu.edu.vn.