Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và hoạt động hỗ trợ đào tạo của Nhà trường năm học 2021-2022

Căn cứ vào Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và hoạt động hỗ trợ đào tạo của Nhà trường năm học 2021-2022, Phòng Khảo thí và ĐBCL gửi Lịch đánh giá của người học như sau:
- Phần mềm đánh giá: http://regis.agu.edu.vn/
- Thời gian đánh giá:

 +Đại học khóa 19, 20, 21 và cao đẳng khóa 44, 45

                            từ  16/12/2021 đến 23/12/2021.

+Đại học khóa 22: từ 24/12/2021 đến 31/12/2021.

Lưu ý:

- Các học phần không lấy ý kiến bao gồm: Thực tập chuyên ngành, tốt nghiệp; Khóa luận/chuyên đề tốt nghiệp; Kiến tập; Thực tập; Thực tế; Đồ án; Sinh hoạt chủ nhiệm.

- Nếu có thắc mắc, sinh viên liên hệ qua email nttthao@agu.edu.vn.