Về việc tham gia khảo sát nhu cầu vay tín dụng của sinh viên ĐHQG-HCM