Lịch đánh giá phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và hoạt động hỗ trợ đào tạo HKI năm học 2022-2023 .

Lịch đánh giá phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và hoạt động hỗ trợ đào tạo HKI năm học 2022-2023 .
Theo lịch trên thì thời gian đánh giá của các lớp như sau:
- Đại học khóa 20, 21, 22 và cao đẳng khóa 45: từ 12/12/2022 đến 22/12/2022.
- Đại học khóa 23: từ 02/01/2023 đến 15/01/2023. 

 

File attachments: