Ban lãnh đạo khoa

Trưởng Khoa
Ông Nguyễn Hữu Trí
Học vị: Tiến sĩ
Điện thoại di động: 0918  028 192
Điện thoại văn phòng: +84 296 625 6565 etx 1052
Email: nhtri@agu.edu.vn
Thông tin chi tiết    
P. Trưởng Khoa
  
 
Ông Nguyễn Đăng Khoa
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0918 555 891
Điện thoại văn phòng: +84 296 625 6565 etx 1053
Email: ndkhoa@agu.edu.vn
Thông tin chi tiết
 
 
P. Trưởng Khoa
  
 
Ông Phạm Trung Tuấn
Học vị: Tiến sĩ
Điện thoại di động: 0901 096 477
Điện thoại văn phòng: +84 296 625 6565 etx 1053
Email: pttuan@agu.edu.vn
Thông tin chi tiết