Ban lãnh đạo khoa

Trưởng Khoa
Ông Nguyễn Hữu Trí
Học vị: Tiến sĩ
Điện thoại di động: 0918  028 192
Điện thoại văn phòng: +84 296 625 6565 etx 1052
Email: nhtri@agu.edu.vn
Thông tin chi tiết    
P. Trưởng Khoa
Ông Tô Thiện Hiền
Học vị: Tiến sĩ
Điện thoại di động: 0918  351 352
Điện thoại văn phòng: +84 296 625 6565 etx 1053
Email: tthien@agu.edu.vn
Thông tin chi tiết    
P. Trưởng Khoa
  
 
Ông Nguyễn Đăng Khoa
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0918 555 891
Điện thoại văn phòng: +84 296 625 6565 etx 1053
Email: ndkhoa@agu.edu.vn
Thông tin chi tiết