Bộ Môn TC-KT

 
Tổ Chức Nhân Sự Bộ Môn Tài Chính Kế Toán

P. Trưởng Khoa
 

 

Ông NGUYỄN ĐĂNG KHOA
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động:  0918 555 891
Điện thoại văn phòng: +84 296 625 6565 etx 1053
Email: ndkhoa@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết  

Trưởng Bộ Môn

  Ông ĐẶNG HÙNG VŨ
Học vị: Tiến sĩ
Điện thoại di động: 0903 693384
Email: dhvu@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết  

Phó Bộ Môn

 

 

Ông TRẦN CÔNG DŨ
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0934 567 599
 
Email: tcdu@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết    
   
 

NGUYỄN THỊ VẠN HẠNH
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0918 545 526
Email: ntvhanh@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết  
   

  

Ông TRÌNH QUỐC VIỆT
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0919 092 993
Email: tqviet@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết  
   

TRẦN THỊ KIM KHÔI
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0983 830 006
Email: ttkkhoi@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết    
   
  
 


 

NGUYỄN THỊ THANH THỦY
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0917 816 787
Email: nttthuy@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết    
   
  
 

TÔ THỊ THƯ NHÀN
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0949 004678
Email: tttnhan@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết    
   
   CHÂU HỒNG PHƯƠNG THẢO
Học vị: Tiến sĩ
Điện thoại di động: 0917 665 098
Email: chpthao@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết    
   
  

Ông TRẦN ĐỨC TUẤN
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0909 535 000
Email: tdtuan@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết  
   
  


 
NGUYỄN NGỌC THÚY SƠN
Học vị: Thạc sĩ
 
Điện thoại di động: 0979 717 610
Email: nntson@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết  
   
   TRẦN KIM TUYẾN
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0989 252 919
Email: tktuyen@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết  
   
  
 


 

TRỊNH THỊ HỢP
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0976 021 899
Email: tthop@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết    
   
   PHÙNG THỊ THU HƯƠNG
Học vị: Thạc sĩ
 
Điện thoại di động: 0987 353 098
Email: ptthuhuong@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết    
   
   NGUYỄN THỊ KIM ANH
Học vị: Tiến sĩ
Điện thoại di động: 0939 012 259
Email: ntkanh@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết    
   
  
 

PHẠM XUÂN QUỲNH
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0975 059 308
Email: pxquynh@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết    
   
   ĐẶNG THỊ HỒNG NHUNG
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0975 544 031
Email: dthnhung@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết  
   
  
 
Ông CAO VĂN HƠN
Học vị: Tiến sĩ
Điện thoại di động: 0907 712 772
Email: cvhon@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết  
   
  
 
Ông LƯU PHƯỚC VẸN
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0983 033 321
Email: lpven@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết    
   
  
 
Lê Thùy Lam
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động:
Email: ltlam@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết