Thực tập TN & Khóa luận TN

- Mẫu chấm điểm báo cáo Thực tập tốt nghiệp 2023 (chi tiết)

- Mâu báo cáo Thực tập tốt nghiệp năm 2023 (chi tiết)

- Danh sách GVHD báo cáo Thực tập tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp DH 20, HKII năm học 2022 - 2023 (chi tiết)

- Kế hoạch Tổ chức Thực tập tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp DH 20, HKII năm học 2022 - 2023 (chi tiết)

- Danh sách Giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện báo cáo Thực tập tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp - KHI Năm học 2022 - 2023 (chi tiết)

- Biểu mẫu dành riêng cho sinh viên không trực tiếp thực tập tại đơn vị (chi tiết)

- Danh sách Giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện báo cáo Thực tập tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp, Khóa DH19 (Chi tiết)

- Danh sách GVHD báo cáo Thực tập tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp, Khóa DH 17 (chi tiết)

- Kế hoạch tổ chức Thực tập tốt nghiệp và thực hiện Khóa luận tốt nghiệp DH 17 - Học kỳ II, Năm học 2019 - 2020 (Chi tiết)

- Kế hoạch tổ chức Thực tập tốt nghiệp và thực hiện Khóa luận tốt nghiệp DH 17 - Học kỳ I, Năm học 2019 - 2020 (Chi tiết)

 - Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp cập nhật 18-1-2018 ( Chi tiết)

- Danh sách giáo viên hướng dẫn thực hiện báo cáo thực tập tốt nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp, Khóa 16 , Năm 2018 (Chi tiết)

- Kế hoạch tổ chức thực tập tốt nghiệp và thực hiện khóa luận tốt nghiệp, Ngành Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Tài chính Doanh nghiệp, DH16 và CD41, Học kỳ II, Năm học 2018 - 2019 (Chi tiết)

- Kế hoạch tổ chức thực tập tốt nghiệp và thực hiện khóa luận tốt nghiệp, Ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế quốc tế, DH16 và CD41, Học kỳ II, Năm học 2018 - 2019 (Chi tiết)

- Danh sách sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp DH15 (chi tiết)

- Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp (Chi tiết)

- Kế hoạch thực tập, thực hiện chuyên đề tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp, Ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, khóa 15, học kỳ II, Năm 2017 - 2018  (chi tiết)

- Kế hoạch thực tập, thực hiện chuyên đề tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp, Ngành Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh, khóa 15, học kỳ II, Năm 2017 - 2018 (chi tiết)

 - Danh sách GVHD Khóa luận tốt nghiệp - Chuyên đề tốt nghiệp ĐH14 (Chi tiết)

- Kế hoạch thực tập, thực hiện Chuyên đề tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp, Ngành Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanhh, khóa 14, Học kỳ II năm học 2015 2016 (chi tiết)

- Kế hoạch thực tập, thực hiện Chuyên đề tốt nghiệp, Khóa 14 - Học kỳ I năm học 2016 -2017 (chi tiết)

- Hướng dẫn trình bày báo cáo KLTN, CĐTN cho sinh viên Khoa Kinh tế - QTKD (chi tiết)

- Quyết định ban hành Quy định trình bày báo cáo chuyên đề tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp tại Trường Đại học An Giang (chi tiết)

- Kế hoạch thực tập, thực hiện CĐTN và KLTN, khóa 13 HKII, năm học 2015 -2016 (chi tiết)

- Danh sách sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp khóa 13, Năm học 2015-2016 (file đính kèm)

- Danh sách GVHD chuyên đề tốt nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp - HK I năm học 2015-2016 (file đính kèm)

- Kế hoạch Thực tập, Thực hiện chuyên đề tốt nghiệp Khóa 13 - Học kỳ I, Năm học 2015-2016 (file đính kèm)

- Danh sách phân công hướng dẫn Chuyên đề - Khóa luận tốt nghiệp DH12 (file đính kèm)

- Kế hoạch thực tập thực hiện chuyên đề tốt nghiệp khóa 12 - KHII năm 2014-2015 (file đính kèm)

- Kế hoạch thực tập thực hiện khoá luận tốt nghiệp khóa 12 - KHII năm 2014-2015 (file đính kèm)

- Danh sách phân công Giảng viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp khóa 11 (file đính kèm)

- Thực tập, thực hiện Chuyên để tốt nghiệp, Khóa 11 - Học kỳ II năm 2013-2014 (file đính kèm)

- Thực tập, thực hiện Khóa kuận tốt nghiệp, Khóa 11 - Học kỳ II năm 2013-2014 (file đính kèm)

- Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn chuyên đề tốt nghiệp DH9, DH10 năm 2013 (file đính kèm)

-Kế hoạch thực tập CĐTN HVLVH năm 2013 (file đính kèm)

- Danh sách phân công GVHD CĐTN năm 2012 (file đính kèm)

-Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn chuyên đề khóa 10 (file đính kèm)

- Kế hoạch thực tập, thực hiện chuyên đề tốt nghiệp khóa 10 - năm 2013 (file đính kèm)

- Kế hoạch thực tập, thực hiện khóa luận tốt nghiệp khóa 10 - năm 2013 (file đính kèm)

- Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp khóa 8 - năm 2011 (chi tiết file đính kèm)

- Kế hoạch thực hiện chuyên đề tốt nghiệp khóa 8 - năm 2011 (chi tiết file đính kèm)

- Qui định hình thức trình bày

- Khung đề cương

- Khung khóa luận