Thực tập tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp

- Danh sách giảng viên hướng dẫn TTTN và thực hiện KLTN, Hình thức GDTX, Học kỳ 2, năm học 2018 - 2019 (File)

- Thực tập tốt nghiệp & Khóa luận tôt nghiệp khóa 10

+ Danh sách cập nhật đổi tên đề tài và giảng viên hướng dẫn của thực tập tốt nghiệp và

khóa luận tốt nghiệp (file).

+ Kế hoạch TTTN & KLTN (file)

+ Mẫu đăng ký tên đề tài TTTN & KLTN (file)

+ Mẫu báo cáo thực tập (file)

+ Quy định về trình bàỳ báo cáo TTTN, KLTN (file)

+ Mảng giảng viên hướng dẫn TTTN & KLTN của khóa 9 - Khóa 10 tham khảo (file)

- Danh sách giảng viên hướng dẫn KLTN, TTTN HTGDTX NH 2016-2017 (file)

- Danh sách sinh viên đăng ký tên đề tài của KLTN và TTTN HTGDTX NH 2016-2017 (file)

- Mảng giảng viên phụ trách hướng dẫn KLTN, TTTN năm học 2016-2017 (file)

- Mẫu danh sách đăng ký tên đề tài KLTN và TTTN (file)

- Kế hoạch số: 13/KH-KT QTKD ngày 14/3/2017 về thưc tập tốt nghiệp HTGDTX NH 2016-2017 - Khóa 9 (file)

- Quy định về trình bàỳ báo cáo KLTN, CĐTN (Quyết định số: 1923A/QĐ-ĐHAG, ngày 30/10/2015)