Phòng thi

- Phòng thi ngày 24/4/2021 (file)

- Phòng thi ngày 7/11/2020 (file)

- Phòng thi ngày 25/7/2020 (file)

- Phòng thi ngày 11/01/2020 (file)

- Phòng thi ngày 14/12/2019 (file)

- Phòng thi ngày 23/11/2019 (file)

- Phòng thi ngày 28/9/2019 (File)

- Phòng thi ngày 28/9/2019 (file)

- Phòng thi ngày 21/9/2019 (file)

- Phòng thi ngày 14/9/2019 (file)

- Phòng thi ngày 15/6/2019 (File)

- Phòng thi ngày 27/4/2019 (file)

- Phòng thi ngày 13/4/2019 (file)

- Phòng thi ngày 9/3/2019 (File)

- Phòng thi ngày 19/1/2019 (file)

- Phòng thi ngày 29/12/2018 (file

- Phòng thi ngày  8/12/2018 (file)

- Phòng thi ngày  01/12/2018 (File)

- Phòng thi ngày  24/11/2018 (File)

- Phòng thi ngày  17/11/2018 (File)

- Phòng thi ngày  10/11/2018 (file)

- Phòng thi ngày  03/11/2018 (file)

- Phòng thi ngày  20/10/2018 (file)

- Phòng thi ngày  13/10/2018 (file)

- Phòng thi ngày  6/10/2018 (file)

- Phòng thi ngày  29-30/9/2018 (File)

- Phòng thi ngày 15/9/2018 (file)

- Phòng thi ngày 26/8/2018 (file)

- Phòng thi ngày 29/7/2018 (file)

- Phòng thi ngày 22/7/2018 (file)

- Phòng thi ngày 10 và 17/6/2018 (file)

- Phòng thi ngày 27/5/2018 (file)

- Phòng thi ngày 13/5/2018 (file)

- Phòng thi ngày 22/4/2018 (file)

- Phòng thi ngày 15/4/2018 (file)

- Phòng thi ngày 08/4/2018 (file)

- Phòng thi ngày 01/4/2018 (file)

* Lịch thi lại Hệ thống thông tin kế toán và Thiết lập & thẩm định dự án của

lớp DT10 KT + Học lại (file)