Dành cho sinh viên chính quy

Stt

Tiêu đề

Tải về

1

Mẫu báo cáo sơ kết kọc kỳ

download
2

Mẫu biên bản họp lớp về việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

download
4

Mẫu đánh giá thực tập tốt nghiệp

Mẫu đánh giá khóa luận tốt nghiệp

- download

- download

5

Danh sách đăng ký đề tài TTTN, KLTN

download
6

Mẫu đơn xin học chương trình thứ hai

download
7

Mẫu giới thiệu SV tìm hiểu thực tế để thực hiện chuyên đề năm thứ 3/tiểu luận môn học

download
8

Mẫu giới thiệu sinh viên thực tập

download
9

Mẫu đơn xin đổi GVHD (Thực tập tốt ngiệp/khóa luận tốt nghiệp)

download

10

Phiếu đăng ký học phần

download
11

Phiếu đề nghị rút bớt học phần đã đăng ký

download
12

Mẫu kế hoạch học tập toàn khóa (dành cho SV đăng ký học chương trình 2)

download
13

Mẫu đề nghị tạm hoãn thực tập

download
14

Mẫu xác nhận tiếp nhận SV thực tập

download
15

Đơn xác nhận là SV của trường

download
16

Giấy xác nhận hoàn tất chương trình học

download
17

Đơn đăng ký học, thi cải thiện điểm

download
18

Phiếu đề nghị đổi tên KLTN

Phiếu đề nghị đổi tên đề tài thực tập tốt nghiệp

download

download

20

Đơn xin phúc khảo bài thi

 
21

Đơn xin miễn giảm học phần

download
22

Đơn xin cấp học bổng Sinh viên năm 2,3,4

download
23

Đơn đề nghị mở học phần

download
24

Danh sách sinh viên đăng ký học phần thay thế

download
25

Mẫu bảng thanh toán học bổng

download
26

Đơn xin thi lại lần 2

download
27

Đơn đăng ký học và thi cải thiện điểm

download
28

Đơn xin cấp học bổng sinh viên năm 1

download
  29

Đơn xin công nhận điểm M - Môn Tin học - Môn Tiếng Anh

download
  30

Đơn xin chuyển hệ đào tạo

download
  31

Đơn xin ngưng học, bảo lưu kết quả học tập

download
  32 Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp download