Cơ hội việc làm

                                                                              TUYỂN DỤNG

                                       Đơn vị                                      Vị trí                                                 Chi tiết 

Ngày 14/6/2023       Chi Cục thuế                                                                               Chi tiết

Ngày 22/11/2022     Tuyển dụng Thaco Đồng Tháp     Chuyên viên tư vấn bán hàng            File đính kèm

Ngày 3/6/2022        Tuyển dụng Thaco Đồng Tháp     Chuyên viên tư vấn bán hàng            File đính kèm

Ngày 1/6/2022        Tuyển dụng Thaco An Giang        Chuyên viên tư vấn bán hàng            File đính kèm

Ngày 22/2/2022      Ngân hàng TMCP Quân Đội          Chuyên viên khách hàng                   File đính kèm

Ngày 9/11/2020      Ngân hàng TMCP Quân Đội          Chuyên viên khách hàng                   File đính kèm

Ngày 17/9/2020      Tuyển dụng Thaco An Giang        Chuyên viên tư vấn bán hàng            File đính kèm

Ngày 27/7/2020      Tuyển dụng Thaco An Giang        Chuyên viên tư vấn bán hàng            File đính kèm