Ngành Kế toán

 

Ngành đại học Kế toán cung cấp kiến thức và thực hành trong lĩnh vực kế toán các loại hình doanh nghiệp. Kiến thức nền tảng cho một kế toán viên trong môi trường kinh doanh hiện đại bao gồm: kế toán tài chính, kế toán quản trị và kiểm toán. Một số chủ đề chuyên sâu như phân tích báo cáo tài chính, kế toán lĩnh vực công. Sinh viên được đào tạo để tính toán, ghi sổ, đặc biệt là kiến thức đằng sau các bút toán, cùng với các hoạt động phát triển kỹ năng.

Khung chương trình đào tạo ngành Kế toán