Ngành Kinh tế Quốc tế

Sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành chuyên viên phân tích, hoạch định hoặc tư vấn về các lĩnh vực kinh tế - kinh doanh- đầu tư có yếu tố quốc tế tại các doanh nghiệp, các định chế tài chính, các cơ quan quản lý hoặc hành chính nhà nước; Cán bộ nghiên cứu tại các tổ chức giáo dục chuyên nghiệp, các viện, trung tâm nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế quốc tế

Chuyên viên phân tích, hoạch định chính sách tài chính và giao thương quốc tế.

Chuyên viên tư vấn các hoạt động kinh doanh quốc tế tại các doanh nghiệp, các định chế tài chính.

Nhân viên phụ trách các hoạt động xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế tại các doanh nghiệp, các định chế tài chính.

Chuyên viên nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế quốc tế.

Khung chương trình đào tạo ngành Kinh tế - Quốc tế