Ngành Tài chính - Ngân hàng

Ngành đại học Tài chính-Ngân hàng cung cấp kiến thức trong các lĩnh vực của tài chính doanh nghiệp và cá nhân. Chương trình đào tạo bao gồm bốn lĩnh vực chính: các định chế tài chính, quyết định tài chính, chứng khoán và danh mục đầu tư. Đối với doanh nghiệp, các quyết định tài chính của doanh nghiệp liên quan đến lựa chọn dự án đầu tư, chứng khoán và chính sách cổ tức. Đối với cá nhân, quyết định tài chính liên quan đến việc lựa chọn danh mục đầu tư. Ngoài ra, sinh viên sẽ được đào tạo về các hoạt động của một ngân hàng.

Khung chương trình đào tạo ngành Ngành Tài chính - Ngân hàng